AmbiComfort - AmbiTim d.o.o. AmbiComfort

Subvencija za kurilne naprave na biomaso

Ekosklad subvencija 74SUB-OB19

20 junij 2019 2022-05-18 Novice 0 comment
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso.

Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • družinski član lastnika nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.


Višina subvencije Ekosklada za kurilne naprave na biomaso

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;

 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;

 • 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.


Priznani stroški

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje;

 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;

 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;

 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.


Omejitve pri degradiranih območjih

Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave oziroma toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena na nekaterih območjih občin, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Občine s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka so: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor (aglomeracija), Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Novo Mesto, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.


Seznam kaminov v Ekoskaldu

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso - peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu  SIST EN 14785 določenih pri nazivni toplotni moči (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

 • izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91 %;

 • vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 18 mg/m³;

 • vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250 mg/m³.


ProizvajalecModelNazivna
toplotna moč
(kW)
Izkoristek
(%)
Emisija
CO
(mg/m3)
Emisija
prašnih del.
(mg/m3)
Eva CalorHydro 2018,591,5247,012,0
Eva CalorHydro Cantina 2422,591,0121,012,0
Eva CalorHydro Cantina 2018,592,0127,012,0
Eva CalorTosca 2018,591,5247,012,0
Eva CalorHydro 1514,591,5166,016,0
Eva CalorFrida 1311,391,341,010,8
Eva CalorFrida 17,516,391,997,010,0
Eva CalorIlaria16,391,997,09,6
Moretti DesignElegance All Style Aqua 1013,293,5173,714,8
Moretti Design
Elegance Style Aqua 1013,293,5173,714,8
Moretti Design
Clessidra All Style Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Clessidra Glass Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Ergonomic Glass Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Classic Iron Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Classic Stone Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Piramid Stone Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Turbo Glass Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Turbo All Style Aqua 1013,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Aqua 9 All Style13,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Aqua 9 Style13,2
93,5
173,7
14,8
Moretti Design
Elegance All Style Aqua 12
14,993,3166,114,9
Moretti Design
Elegance Style Aqua 1214,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Clessidra All Style Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Clessidra Glass Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Ergonomic Glass Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Classic Iron Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Classic Stone Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Piramid Stone Aqua 1214,993,3166,114,9
Moretti Design
Turbo Glass Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Turbo All Style Aqua 12
14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Aqua 11 Glass14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Aqua 11 Iron14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Aqua 11 Stone14,9
93,3
166,1
14,9
Moretti Design
Elegance All Style Aqua 14
17,792,3138,614,4
Moretti Design
Elegance Style Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Clessidra All Style Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Clessidra Glass Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Ergonomic Glass Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Classic Iron Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Classic Stone Aqua 14
17,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Piramid Stone Aqua 1417,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Turbo Glass Aqua 1417,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Turbo All Style Aqua 1417,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Turbo Glass Aqua 1417,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Turbo All Style Aqua 1417,7
92,3
138,6
14,4
Moretti Design
Aqua 15 All Style18,791,6113,015,5
Moretti Design
Elegance All Style Aqua 1618,791,6
113,0
15,5
Moretti Design
Aqua 15 Style18,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Elegance Style Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Clessidra All Style Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Clessidra Glass Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Ergonomic Glass Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Classic Iron Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Classic Stone Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti Design
Piramid Stone Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti DesignTurbo Glass Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti DesignTurbo All Style Aqua 1618,7
91,6
113,0
15,5
Moretti DesignAqua 15 Iron18,7
91,6
113,0
15,5
Moretti DesignAqua 15 Stone18,7
91,6
113,0
15,5
La Nordica ExtraflameDuchessa Idro12,091,281,016,0
La Nordica ExtraflameDuchessa Idro Steel12,091,281,016,0
La Nordica Extraflame
Megan Idro Steel12,091,281,016,0
La Nordica Extraflame
Elisir Idro12,791,756,55,1
La Nordica Extraflame
Evelyne Idro17,593,5166,814,1
La Nordica Extraflame
Giordana Idro20,591,747,315,4
La Nordica Extraflame
Iside Idro20,591,747,315,4
La Nordica Extraflame
Iside Idro 2.019,091,687,611,8
La Nordica Extraflame
Liliana Idro22,892,587,413,9
La Nordica Extraflame
Lucrezia Idro 2523,795,876,016,0
La Nordica Extraflame
Melinda Idro14,092,0242,515,7
La Nordica Extraflame
Melinda Idro Steel14,092,0242,515,7
La Nordica Extraflame
Raffaella Idro20,591,747,315,4
La Nordica Extraflame
Raffaella Idro 2.019,091,687,611,8
La Nordica Extraflame
Virna Idro14,593,073,017,0
La Nordica Extraflame
Costanza Idro17,091,964,09,0
La Nordica Extraflame
Isidora Idro H1618,792,440,014,0
La Nordica Extraflame
Isidora Idro H2023,291,524,014,8
CadelIdro Prince 3 1211,891,8133,017,3
CadelIdro Prince 3 16CadelAquos 3 16CadelIdro Prince 3 16CadelAquos 3 23CadelIdro Prince 3 23
Več podatkov o subvencij 74SUB-OB19.

Share this on